Menu
Significant-10_Desktop_2000x655
Rapportages

Zorg in ziekenhuizen aan mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke beperking

"De internist zag dat hij niet standaard was en dat hij geen standaard verzorging nodig had. Het is dus heel persoonsafhankelijk welke arts je treft.’ Een vader over de zorg in het ziekenhuis aan zijn zoon met een lichamelijke beperking. Volgens patiënten, ouders en naasten is het meest prominente probleem dat de zorg bij opname van mensen met een ernstige of complexe lichamelijke en/of verstandelijk beperking in ziekenhuizen niet goed is omdat deze onvoldoende aansluit bij de noodzakelijke behoeften van (de naasten van) de patiënt. Dit speelt zowel bij mensen die thuis wonen (met zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)) en bij mensen die in een instelling wonen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Significant Public onderzoek gedaan welke knelpunten er zijn wanneer mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke beperking worden opgenomen in het ziekenhuis. Naast inzichten in de aard van de problematiek zijn er goede voorbeelden opgehaald en oplossingsrichtingen gegeven.

Middels interviews en twee groepsbijeenkomsten heeft Significant Public vanuit verschillende perspectieven input over de problematiek opgehaald. Samen met de betrokken partijen, zoals patiëntorganisaties, zorgverleners, zorginstellingen, ziekenhuizen en ‘regelmakers en regelbewakers’ zoals zorgverzekeraars, zijn we in gezamenlijkheid tot het beeld gekomen dat we in de uiteindelijke rapportage weergeven.

Daarnaast hebben we casuïstiekonderzoek gedaan in de praktijk. Hierbij hebben we de ervaringen met de bijbehorende (beleefde) effecten van patiënten en betrokkenen, zoals ouders/en naasten, eigen zorgverleners, en zorgverleners uit het ziekenhuis in kaart gebracht. Bij de selectie van de patiënten is rekening gehouden met een verdeling over Wlz-zorg (thuis/instelling) en Zvw-zorg aan huis in verschillende leveringsvormen (zin/pgb). De beelden van de casussen worden in de rapportage met praktijkvoorbeelden beschreven.

Wil je meer weten over de knelpunten en oplossingsrichtingen en zien welke (goede) voorbeelden vanuit de praktijk hierbij exemplarisch zijn? Lees het rapport dan hier.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Lieke van de Camp