Menu
Significant-14_Desktop_2000x655
Rapportages

Synthese pilots voor ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking

In oktober 2019 is de beleidsreactie en het bijbehorende interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het IBO constateert dat op veel plekken in het land pilots of aanpakken plaatsvinden gericht op het verbeteren van het beleid voor mensen met een LVB. Het is waardevol om de geleerde lessen van de pilots en aanpakken bij elkaar te brengen, zodat gemeenten die (verder) aan de slag willen met het ontwikkelen van beleid voor mensen met een LVB hier van kunnen leren. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om enkele geleerde lessen bij elkaar te brengen. Onderzoeksbureau Significant heeft in samenwerking met Hendrien Kaal (lector op het domein van LVB verbonden aan Hogeschool Leiden) deze zogenaamde synthese uitgevoerd.

Wij hebben daartoe in eerste instantie een inventarisatie gemaakt van pilots en aanpakken die op dit thema de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze inventarisatie kwam tot stand door beleidsmedewerkers van diverse ministeries (VWS, Justitie en Veiligheid, Sociale zaken en werkgelegenheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen én Binnenlandse Zaken), de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland te bevragen naar de bij hen bekende pilots. Ook hebben we een studie uitgevoerd op internet naar aanpakken en pilots. Een selectie van 16 pilots is nader bestudeerd voor deze synthese.

De rapportage is opgedeeld in twee delen, waarbij we in het eerste deel ingaan op lessen die generiek voor de pilots gelden: de algemene aandachtspunten bij het (door)ontwikkelen van beleid voor mensen met een LVB. Thema's die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Bewustwording op het thema LVB
  • De huidige situatie bij gemeenten: inventarisatie van aanbod en kennis
  • Vanuit alle perspectieven behoefte in beeld brengen
  • Het benutten van bestaande kennis en ontwikkeld materiaal
  • De veranderstrategie

In het tweede gedeelte worden bestudeerde pilots toegelicht en wordt beschreven wat naar mening van de betrokkenen de geleerde lessen en aandachtspunten zijn. Hierbij hebben we de pilots ingedeeld in drie categorieën:

  • Professional: pilots gericht op training en deskundigheidsbevordering van professionals
  • Cliënt: pilots gericht op de coaching en begeleiding van cliënten
  • Systeem: pilots gericht op de samenwerking tussen organisaties

Wil je weten wat de algemene aandachtspunten zijn bij het (door)ontwikkelen van beleid voor mensen met een LVB zijn en wat de geleerde lessen en aandachtspunten van de bestudeerde pilots zijn? Lees ons rapport dan hier.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Vicky Drost