Menu
SM Ilandscape
Rapportages

Onderzoek naar regeling Sociaal Medische Indicatie

Een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is er voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar die vanwege een sociale of medische indicatie (deels) niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen waardoor kinderopvang nodig is. Wij hebben onderzocht hoe verschillende gemeenten SMI hebben ingevuld en wat hiervan het effect is op de uitvoering.

Uit ons onderzoek blijkt dat gemeenten blij zijn met SMI. Het voorziet in een behoefte waarin andere regelingen soms tekort schieten. Sinds 2017 is een stijging te zien van het totale aantal toekenningen voor SMI van circa 30%. Gemeenten denken dat deze stijging te maken heeft met de grotere bekendheid en een beperktere uitstroom van SMI, omdat er bij sommige gezinnen bijvoorbeeld sprake is van een chronische ziekte.

Goed om in de Kamerbrief te lezen dat er met de twee wetsvoorstellen die nu in de Tweede Kamer liggen het recht op kinderopvangtoeslag wordt uitgebreid naar huishoudens waarin een van de ouders een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of waarin een van de ouders gedetineerd is. Staatssecretaris Van ’t Wout geeft aan niet voornemens te zijn om gemeenten na deze overheveling te korten op hun middelen. Daarmee hoopt hij dat gemeenten in de toekomst voldoende financiële armslag hebben om ouders die een beroep doen op SMI te (blijven) helpen.

Lees het volledige onderzoeksrapport hier.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Marjolijn Zwanepol