Menu
Significant-29_Desktop_2000x655
Rapportages

Het CIZ leert door

Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (hierna: CIZ) is de onafhankelijke en objectieve indicatiesteller voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het ministerie van VWS heeft Significant Public gevraagd om het CIZ (een zelfstandig bestuursorgaan) lerend te evalueren. Het onderzoek is op 22 februari j.l. naar de Tweede Kamer gestuurd, met een bijgevoegde beleidsreactie.

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het CIZ
Het doel van het CIZ is om cliënten zo snel mogelijk een juiste indicatie te laten krijgen, op een manier die aansluit bij hun persoonlijke belevingswereld, waarbij ze zich gezien, gehoord en geholpen voelen. Uit de evaluatie blijkt dat het CIZ hier goed in slaagt. Sturing op en continue monitoring van prestaties hebben geleid tot succesvolle verbeterinitiatieven, waarbij zowel uit cijfers als verhalen blijkt dat de CIZ-prestaties vanaf 2018 (zeer) goed zijn en verder verbeteren. Ook het beeld van de doelmatigheid van het CIZ geeft vertrouwen.

Voor het CIZ staat de onderzoeksperiode 2015-2020 in het teken van een nieuwe taak en dynamiek. In deze periode toont het CIZ zich een professionele organisatie, waarbij zowel organisatie als medewerkers zijn gericht op leren en verbeteren vanuit een positief-kritische houding. De samenwerking in de driehoek eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer is goed. Daarnaast zorgen eigenaar en opdrachtgevers voor de juiste randvoorwaarden voor het goed functioneren van het CIZ. Juist nu de prestaties goed zijn, kan het CIZ een bredere bijdrage leveren in de keten. De evaluatie levert daartoe verschillende leerpunten en specifieke verbetersuggesties op, welke te lezen zijn in de rapportage.

Lerend evalueren
Er is gekozen voor een lerende evaluatie. Daarmee was dit onderzoek gericht op het leren van deze evaluatie in aanvulling op het verantwoorden van de prestaties in het licht van doeltreffendheid en doelmatigheid. Zo wordt een onafhankelijke blik gecombineerd met actieonderzoek en wordt de evaluatie an sich al een interventiemogelijkheid. Er is in de onderzoeksopzet ruimte ingebouwd om te verdiepen waar nodig. Hiertoe zijn bijvoorbeeld verschillende verdiepende sessies georganiseerd met een breed gremium aan betrokkenen, om samen te leren van de evaluatie. Ten beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verder verschillende methoden ingezet zoals interviews, een zelfevaluatie van medewerkers en klantreizen met ervaringsdeskundigen.

"De gehanteerde lerende aanpak is goed bevallen en van toegevoegde waarde gebleken bij de uitvoering van het onderzoek en de verkregen inzichten. … Een ander aspect dat in de uitvoering van deze evaluatie aanspreekt is dat partijen op verschillende niveaus goed zijn bereikt waarbij een goede balans is gevonden in beide rollen van het onderzoeksbureau als onafhankelijk onderzoeker en actieonderzoeker. In de uitvoering is hiervoor telkens duiding en interpretatie gegeven aan bevindingen van deze twee benaderingen (evalueren en leren).” (Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport).

    Lees hier het evaluatierapport van het CIZ en de bijgevoegde beleidsreactie.

    Reageren op deze rapportage?

    Stuur dan je reactie naar:

    Wouter Jongebreur