Menu
Rapportages

Externe in- en uitstroom beschermd wonen

In 2021 zullen de gelden voor beschermd wonen Wmo en maatschappelijk opvang via het Gemeentefonds worden verdeeld. Net als bij andere Wmo-middelen het geval is. Daarom wordt nu gewerkt aan een geïntegreerd objectief verdeelmodel. Voor zowel beschermd wonen en maatschappelijke opvang, als voor andere Wmo-middelen.

Betrouwbare cijfers zouden waardevolle input voor het verdeelmodel kunnen leveren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om inzicht in de stromen die de in- en uitstroom naar en van beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit andere wettelijke kaders weergeven. APE Public Economics en Significant hebben hier voor het ministerie van VWS onderzoek naar gedaan. Hieruit bleek onder andere dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de data nog onvoldoende zijn voor gebruik in een herverdeelmodel.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Coby Peeters