Menu
Significant 1 Desktop 2000x655
Rapportages

Domeinoverstijgend samenwerken

Bij de groep kwetsbare ouderen zien we een steeds complexer wordende zorgvraag die de verschillende financieringsdomeinen (Wmo, Zvw en Wlz) overstijgt. Voor deze groep kan domeinoverstijgend samenwerken uitkomst bieden. In Dongen, Ede en Hollandscheveld zijn experimenten opgezet om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk het leven te laten leiden dat ze graag willen leiden. Daarnaast is het doel dat het zorggebruik afneemt, omdat gedurende langere tijd duurdere vormen van zorg worden voorkomen of uitgesteld. Significant Public heeft in opdracht van het ministerie van VWS de evaluatie van deze experimenten uitgevoerd. De evaluatie had onder andere als doel om te achterhalen wat werkzame elementen zijn en wat er nodig is om domeinoverstijgende samenwerking tot een succes te maken.

In de evaluatie is gekeken naar de kwalitatieve effecten van domeinoverstijgend samenwerken door middel van het ophalen van rijke verhalen van cliënten en naasten. Daarnaast zijn ervaringen van medewerkers opgehaald middels een vragenlijst, het houden van interviews en door het uitvoeren van actieonderzoek. Ook is gekeken naar de kwantitatieve effecten van domeinoverstijgend samenwerken door middel van het analyseren van 40 casussen in de vorm van mini- businesscases. Daarnaast is vastgesteld of de doelstelling met betrekking tot maatschappelijke effectiviteit en doelmatigheid is bereikt en wat er voor nodig is om de werkwijze ook elders te starten en te laten werken.

Domeinoverstijgend samenwerken vraagt om bestuurders met visie, het aanpakken van de gezamenlijke opgave, het investeren in de onderlinge samenwerking en het leren kennen en begrijpen van elkaars werelden. De uitdaging is dit te blijven doen gedurende langere tijd. Daarnaast is het belangrijk om deze visie en opgave consistent door te vertalen naar de uitvoeringspraktijk waarin de transformatie daadwerkelijk vorm moet krijgen.

De ervaringen van cliënten, naasten en medewerkers met domeinoverstijgend samenwerken zijn positief. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek hebben we samengevat in een factsheet en twee persona’s*. Voor de complete beschrijvingen van de experimenten en uitkomsten verwijzen we je graag naar ons rapport.

* Een persona is een fictieve karakterisering van een specifieke groep cliënten of naasten.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Maaike Jongerius