Menu
Kompas
Rapportages

Diagnose-instrument rechtsbijstand

De ambitie van het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand is dat er in de nieuwe eerste lijn straks een meer integrale probleemdiagnose plaatsvindt. Dit moet leiden tot een advies op maat over de meest passende hulp voor de rechtzoekende. Minister Dekker kondigde in 2020 aan dat in overleg met de direct betrokken ketenpartijen wordt onderzocht of een gestandaardiseerd diagnose-instrument voor de toegang tot rechtsbijstand behulpzaam is en hoe zo’n instrument eruit kan zien. Het ministerie van JenV heeft Significant Public gevraagd een eerste versie hiervan te ontwikkelen. Samen met het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand, de Nederlandse Orde van Advocaten, Mediatorsfederatie Nederland en Sociaal Werk Nederland is deze verkenning uitgevoerd.

In een vijftal werkgroepsessies met de betrokken partijen is aan de hand van de principes van Service Design Thinking het ontwerp van het diagnose-instrument uitgewerkt. Allereerst zijn gezamenlijke doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden geïdentificeerd. Vervolgens is vanuit deze ‘ideaaltypische oplossing’ teruggeredeneerd wat de benodigde inhoudelijke bouwstenen, processen en organisatie-inrichting moet zijn voor een diagnose-instrument. Hierbij hebben we ook inspiratie uit andere domeinen betrokken.

Hoe ziet het diagnose-instrument er volgens de ketenpartners uit? Het diagnose-instrument moet in ieder geval snel en helder inzicht bieden in waar de rechtzoekende terecht kan met zijn vraag, waarbij ook aandacht is voor onderliggende niet-juridische problematiek. Het instrument moet een hulpmiddel zijn voor zowel de rechtzoekende als de professional en de rechtzoekende en zijn verhaal moeten centraal staan. De inhoud moet inzicht bieden in de bredere problematiek en ruimte bieden aan een breed palet aan oplossingen, zodat bewust overwogen wordt of een juridische oplossing wel de best passende is. Het instrument moet laagdrempelig (en digitaal) beschikbaar zijn en de uitkomst bevat een variëteit aan mogelijke vervolgstappen (informatievoorziening, eerstelijns juridische ondersteuning, hulpverlening buiten het juridische domein en gebruik van een rechtshulppakket).

Wil je meer weten over het ontwikkelde diagnose-instrument, ons advies over het vervolgtraject of de Service-Design Thinking-methodiek die is gevolgd, kijk dan in het rapport of neem dan contact met ons op!

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Eline Klein Hofmeijer