Menu
Blog PIP landscape
Rapportages

Brede intake / Plan Inburgering en Participatie (PIP) – Voer een gelijkwaardig gesprek!

De brede intake en het daaruit volgend Plan Inburgering en Participatie (PIP) is een van de instrumenten die valt onder de nieuwe regierol van gemeenten in de uitvoering van het inburgeringsstelsel per 1 januari 2022. De gemeente neemt van iedere inburgeraar een brede intake af. Deze geeft zicht op de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar. De uitkomsten van de brede intake worden in het PIP vertaald naar individuele einddoelen van de inburgering. De pilot wordt uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, De Fryske Marren, Hoorn, Nuenen, Rijswijk en Weert.

De pilotgemeenten hebben inmiddels ruim een jaar ervaring opgedaan met de uitvoering van de brede intake en het opstellen van het PIP. In een intervisiesessie gingen ze met elkaar in gesprek over thema’s waar zij voor de komende periode uitdagingen in zien. In eigenaarschap bijvoorbeeld. Ofwel: hoe zorg je dat de statushouder eigenaarschap heeft over zijn of haar PIP?

Wederzijds document

De ambitie is dat de statushouder ruimte krijgt om zelf stappen te zetten en doelen te bepalen voor in het PIP. De ambitie is ook om statushouders zelfredzaam te maken en meer eigen regie op hun traject te geven, zodat het daadwerkelijk een wederzijds document wordt (en niet alleen opgelegd door de gemeente). Eigenaarschap is bereikt als het lukt om aan de voorkant samen een gedragen plan op te stellen waardoor er later geen of minder aanpassingen nodig zijn in het plan, en er geen of minder uitval is uit leerroutes. Maar hoe doe je dat?

Heldere verwachtingen

Pilotgemeenten hebben daar verschillende suggesties voor. Schets bijvoorbeeld heldere verwachtingen, zowel vanuit de wet inburgering alsook vanuit de Participatiewet. Herhaal dit vaak, want niet alles blijft in een keer hangen. Binnen dat kader zijn deelnemers dan beter in staat eigen keuzes te maken.

Extra vertaalslag

Ander inzicht is dat in de gespreksvoering ‘onze manier’ of de westerse manier van uitvragen niet werkt. Dus vragen als ‘wat wil je’, ‘waar ben je goed in’ of ‘wat wil je bereiken’ begrijpen statushouders niet altijd. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te schetsen wat de bedoeling en de verwachtingen zijn. En om eventueel te werken met tolken die cultuursensitief zijn en die een extra vertaalslag kunnen maken.

Luisteren en respect tonen

Wat ook zeker helpt: voer de gesprekken in de eigen taal van de inburgeraars. En alleen gesprekken zijn niet voldoende om inzicht te geven in de mogelijkheden. Werk daarom bijvoorbeeld met proefdagen (bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk), zodat mensen kunnen uitproberen wat bij hen past. Zo kunnen ze beter en gerichter eigen keuzes maken. En last but not least: voer altijd een gelijkwaardig gesprek! Door te luisteren, respect te tonen en ook wat over jezelf te delen. Statushouders hechten daar veel waarde aan, leert de ervaring uit de pilotgemeenten.

Geleerde lessen
  • Schets de verwachtingen zo helder mogelijk: de rechten en plichten. Dan zijn de kaders helder en kan eigenaarschap ontstaan.
  • Voer gesprekken in de taal van de inburgeraars en werk eventueel met cultuur-sensitieve tolken.
  • Doe meer dan louter gesprekken voeren. Organiseer bijvoorbeeld proefdagen.
  • Voer altijd een gelijkwaardig gesprek en laat ook iets van jezelf zien.
Meer informatie

In ons tussenrapport zijn de eerste bevindingen te lezen over de pilot ‘Brede intake / Plan Inburgering en Participatie (PIP). Voor de zomer plaatsen we het eindrapport op dezelfde website. De brede intake / PIP is een onderdeel van de gids van Divosa over het Pilotprogramma. Deze blog is ook verschenen in het verslag van de leercirkel van 1 oktober 2020.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Marjolijn Zwanepol