Menu
Significant 20 Desktop 2000x655
Rapportages

Migratieachtergrond mede bepalend voor kansen op de arbeidsmarkt

Het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt ongeacht migratieachtergrond; daar leveren we graag een bijdrage aan! Op 17 november is de eerste Monitor gelijke kansen op de arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer (Kamerbrief afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) gestuurd. Deze monitor is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het doel van deze monitor is enerzijds om inzicht te geven in de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Anderzijds laat de monitor ook zien wat diverse stakeholders (gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers, UWV) doen om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Het is de bedoeling deze monitor periodiek te herhalen. De monitor biedt aanknopingspunten voor beleid en uitvoering om de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt te verkleinen. En gezien de huidige arbeidsmarkt is dit hard nodig, zodat al het arbeidspotentieel volop wordt benut.

Uit de eerste meting volgt onder andere:

  • De arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond is over de hele linie slechter dan de positie van personen zonder migratieachtergrond. Op een aantal punten is er verbetering, maar op andere punten is er verslechtering;
  • Personen met een niet-westerse migratieachtergrond kiezen vaker voor opleidingen met minder gunstige arbeidsmarktkansen. Mbo-studenten moeten vaker solliciteren voor een stage of leerplek. Na het afstuderen vinden personen met een niet-westerse migratieachtergrond minder snel een baan en krijgen ze minder snel een vast contract;
  • De arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond is conjunctuurgevoelig;
  • De arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen voor zowel personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond als personen zonder migratieachtergrond.

De monitor is gebaseerd op uitgebreide analyses van CBS-gegevens aangevuld met deskresearch en interviews met betrokkenen partijen. Voor meer informatie: lees onze monitorrapportage en het achterliggend technisch rapport.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom