Menu
Testbeeld_Mobile_1024x768
Nieuws

Zorgaanbieders oefenen met de Wet zorg en dwang onder begeleiding van Significant Public

Vooruitlopend op de invoering van de Wet zorg en dwang hebben wij, in opdracht van het ministerie van VWS, pilots bij zes zorgaanbieders begeleid. Tijdens deze pilots is in de praktijk geoefend met de toepassing van het stappenplan dat in de Wet zorg en dwang staat beschreven.

Naast het oefenen in de praktijk, zijn droogoefensessies georganiseerd waarbij discussie is gevoerd over aandachtspunten die ontstaan bij de inwerkingtreding van de Wzd en de Wet verplichte ggz (Wvggz) per 1 januari 2020.

Een algemene bevinding is dat vrijwel alle betrokkenen aangeven dat de Wzd goed aansluit bij de bestaande denk- en werkwijze om onvrijwillige zorg te voorkomen. Ten aanzien van de organisatie van het multidisciplinair overleggen zien we dat in de intramurale setting het doorlopen van het stappenplan en de hierbij behorende overlegmomenten organisatorisch over het algemeen in te passen is in de huidige werkwijze. Betrokkenen geven daarbij op een aantal inhoudelijke thema’s aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid. Voor de ambulante setting lijkt de uitdaging om de overleggen en betrokkenheid van diverse functionarissen te organiseren groter. De overlegstructuur die aanwezig is binnen de intramurale setting is in een ambulante setting minder aanwezig. In de ambulante setting spelen daarom vragen over taken en verantwoordelijkheden tussen professionals.

Lees ons rapport over pilots in de praktijk en oefensessies hier.

Met voorliggende rapportage hopen we zorgorganisaties die aan de slag gaan met het implementeren van de Wzd (met name de uitvoering van het stappenplan), mee te nemen in de geleerde lessen. De rapportage beschrijft de keuzes, ervaringen en dilemma’s die zijn ontstaan en ervaringen in de uitvoering van de pilots en droogoefensessies.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Lieke van de Camp