Menu
Thumbnail6 R7 RIK5 D
Nieuws

Onderzoek naar modernisering stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan de modernisering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Onze opdracht was om de aannames onder de financiële doorrekening hiervan te toetsen bij de partijen met wie het ministerie de stelselvernieuwing vormgeeft. Deze aannames zijn aangepast of aangescherpt.

Op 9 november 2018 presenteerde de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de contouren van een nieuw stelsel van rechtsbijstand aan de Tweede Kamer. Hieraan ligt een doorrekening ten grondslag om te kijken of de modernisering binnen de budgettaire kaders te realiseren is. Significant Public is gevraagd deze uitgangspunten te toetsen bij experts van organisaties uit de praktijk. Dit hebben wij gedaan door middel van interviews en diverse validatiesessies.

Uitkomsten onderzoek

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat een verschuiving naar goedkopere (alternatieve) rechtshulppakketten, met een beperkte(re) rol voor de advocaat, in mindere mate zal voorkomen dan eerder ingeschat. Ook is de kostenbesparing binnen deze alternatieve pakketten naar verwachting lager dan eerder ingeschat. Daar staat tegenover dat de doelmatigheidswinst binnen de reguliere pakketten naar verwachting gunstiger uitvalt dan waarvan eerder is uitgegaan. Dit zit 'm vooral in een betere samenwerking aan de 'voorkant', tussen juristen, sociaal raadslieden, het wijkteam et cetera.

Samen met de uitkomsten uit de Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten hebben we hiermee een bijdrage geleverd aan de modernisering van het stelsel. Die scan hadden wij al eerder uitgevoerd en is op 27 augustus 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Meer weten over de uitkomsten van de validatie van de doorrekening van het nieuwe stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand? Lees ons rapport ‘Doorrekening modernisering stelsel rechtsbijstand’, dat begin april 2020 aan de Tweede Kamer is toegezonden.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom