Menu
Header
Nieuws

Evaluatie ondersteuningsprogramma fraudepreventie, controle en handhaving bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015

Start hier met de vragenlijst.

Hoe kunnen gemeenten het sociaal domein zo rechtmatig mogelijk houden en (zorg)fraude voorkomen? Sinds 2017 voert VNG Naleving een ondersteuningsprogramma uit gericht op fraudepreventie, controle en handhaving bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015. De doelstelling van dit programma is: Het faciliteren van kennisopbouw door gemeenten vanuit de VNG op het gebied van fraudepreventie, controle en handhaving bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015.

Het ondersteuningsprogramma in zijn huidige vorm loopt in 2021 af. Het ministerie van VWS (als subsidieverstrekker van dit programma) wil daarom graag inzicht krijgen in hoe het ondersteuningsprogramma de afgelopen drie jaar is ervaren door gemeenten en de VNG zelf. Significant Public voert in opdracht van het ministerie van VWS een evaluatie uit, om te inventariseren hoe de ondersteuning aan gemeenten wordt ervaren en waar in de toekomst de ondersteuningsbehoefte van gemeenten ligt. Daartoe is een online vragenlijst opgesteld. De vragenlijst gaat in op de manier waarop uw gemeente invulling geeft aan fraudepreventie, controle en handhaving, de ervaringen met het ondersteuningsprogramma en ten slotte de ondersteuningsbehoeften van uw gemeente in de toekomst. Wij vragen verantwoordelijke toezichthouders of beleidsmedewerkers op het terrein van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein (hoofdzakelijk Wmo) deze vragenlijst in te vullen.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maarten Batterink