Menu
Plaatje Wzd 2000x650
Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wzd is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Deze nieuwe wetten hebben als doel om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt van deze wet is dan ook: ‘Nee, tenzij’. Onder strikte voorwaarden die beschreven staan in de wet, kan onvrijwillige zorg worden geboden aan cliënten in zowel een intramurale als een ambulante setting.

Significant Public is vanuit verschillende rollen en onderzoeken nauw betrokken bij deze ontwikkeling. In 2019 hebben wij ter voorbereiding van de implementatie van de Wzd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) pilots uitgevoerd rond Wzd. De pilots hadden tot doel om ervaringen op te doen met de uitvoering van het stappenplan dat in de nieuwe wet centraal staat.

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Significant Public een belronde uitgevoerd naar de stand van zaken van de intramurale en ambulante infrastructuur voor de Wzd. Centraal in de telefoongesprekken stond de vraag naar operationele, organisatorische en bestuurlijke knelpunten. Ook zijn daarbij diverse goede voorbeelden opgehaald.

Sinds medio 2020 leveren wij met veel plezier een bijdrage om een coördinerend team in te richten. Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Het coördinerend team stuurt een pool van experts aan en draagt zorg voor kennisdeling op knelpunten rond de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) in het overgangsjaar 2020. Het doel van de inzet van het coördinerend team is de regionale praktijk te ondersteunen bij het wegnemen van knelpunten in de implementatie van de Wzd, zowel in de intramurale als de ambulante infrastructuur.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Lieke van de Camp