Menu
Significant-39_Desktop_2000x655
Jeugd

Grip op de uitgaven aan jeugdhulp door middel van een versnelling van de transformatie

De afgelopen jaren zijn veel veranderingen doorgevoerd zoals een nieuw jeugdstelsel en passend onderwijs. De doelen zijn helder, maar hoe bereik je ze?

Als maatschappij willen we onze kinderen en jongeren goed en zorgeloos op laten groeien. Op school en thuis. In de meeste gevallen gaat dat goed. Helaas geldt dit niet voor iedereen.

Hoewel er op veel plekken in het land mooie dingen gebeuren en er een duidelijk beweging is ingezet, zijn er zijn ook verschillende signalen dat veel doelen ruim 5 jaar na de decentralisatie nog niet zijn bereikt. De doelen zijn ook ambitieus, zeker als je bedenkt waar de sector vandaan komt en pakweg 10 jaar geleden nog stond. Jaarlijks maken steeds meer jeugdigen gebruik van jeugdzorg. Dit kun je zien als een stukje doelrealisatie (bepaalde doelgroepen worden namelijk steeds beter bereikt die voorheen buiten beeld bleven, mede door de inzet van wijkteams), aan de andere kant speelt de vraag of deze toename van zorggebruik wel gewenst is (wanneer is iets de verantwoordelijkheid van de ouders en wanneer is het beroep doen op professionele hulp – gefinancierd door de overheid – legitiem?). Daarbij is het vaak nog een zoektocht om problemen waar jeugdigen mee te maken hebben integraal te benaderen. Dit roept ook andere vragen op, over de betaalbaarheid van de jeugdzorg, over sturing, kwaliteit, beschikbaarheid, effectiviteit en doelmatigheid.

Vanuit Significant Public houden we ons met dergelijke vraagstukken bezig. We buigen ons over stelselvragen en houden ons bezig met verandering en transformatie, sturing, bekostiging en opdrachtgeverschap. Ook kun je ons inschakelen als het gaat om cliënt- en leerprocessen, implementatie en onderzoek. Onze opdrachtgevers variëren van rijk, gemeenten, brancherganisaties, zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van onze dienstverlening

Grip op uitgaven aan jeugdzorg door middel van een versnelling van de transformatie

Uitgaven aan jeugdzorg die jaarlijks toenemen en reserves die inmiddels op zijn. Veel gemeenten hebben hiermee te maken. Als de druk groot wordt, zoeken wethouders en directeuren, hoewel soms met tegenzin, de oplossing in daadkrachtig ingrijpen via de inkoop, bekostiging of wijziging van organisatie- en samenwerkingsstructuren. Maar vaak gaan deze ‘hardere’ knoppen in tegen gewenste inhoudelijke ontwikkelingen. Ze maken de resultaten van investeringen in transformatie van de afgelopen jaren mogelijk zelfs weer ongedaan. Hoe krijg je als gemeente meer grip op de uitgaven op een manier die ook inhoudelijk gewenst is? Meer weten over hoe wij hierbij kunnen ondersteunen? Klik dan hier.

Vergroten van de grip op de uitgaven aan jeugdzorg door goed gebruik van gegevens die beschikbaar zijn

Hoe krijg ik tijdig zicht op de ontwikkelingen ontwikkelen? Het begint altijd met cijfermatig inzicht in de uitgaven. Heeft uw gemeente dat nog niet goed (genoeg) in beeld, dan kunnen wij dat voor u doen. Het gaat om het inzichtelijk maken van de uitgaven per ondersteuningssoort, per aanbieder, per cliënt en de mate van stapeling/combinaties van ondersteuning, de duur per beschikking, de duur per traject (opeenvolgende beschikkingen) en het inzichtelijk maken de belangrijkste cliëntroutes. Hiermee wordt duidelijk wat de belangrijkste oorzaken zijn van de toename van de uitgaven en wat eventuele vervolgstappen zijn. Wij kunnen helpen met het opzetten van een dataportal waarin lokale en openbare bronnen worden gecombineerd. Meer weten over het dataportal? Klik dan hier.

Hoe krijgen we de taken, rollen en capaciteit van de gemeentelijke toegang in lijn met de uitgangspunten van ons lokale jeugdzorgstelsel?

Welke functie hebben de lokale teams in het veld en welke taken horen hierbij? Wij helpen met het inzichtelijk maken van wat de taak- en rolopvatting is van de gemeentelijke toegang. Is voor een medewerker duidelijk wat zijn/haar taak is, wat er van hen verwacht wordt, welke kennis- en gedragscomponenten nodig zijn (kennis over problematiek, neigen naar overdiagnosticeren, etc.), gegeven de transformatiedoelen? Welke capaciteit hoort hierbij? Voor veel gemeenten is dit een actueel vraagstuk. Wij helpen gemeenten met het vinden van antwoorden op deze vragen en door het uitvoeren van capaciteitsberekeningen. Meer weten? Klik dan hier.

Aanpak van schadelijke wachttijden

Wachttijden hebben tot op zekere hoogte een functie in het zorgproces, maar kunnen al snel schadelijke gevolgen hebben. Zowel inhoudelijk als financieel. Dat laatste doordat in de tussentijd problematiek kan verergeren, maar ook doordat handelingen en stappen soms dubbel moeten worden uitgevoerd. Wij helpen gemeenten en regio’s met het aanpakken van schadelijke wachttijden, onder andere door de problematiek eerst goed te doorgronden: hoe krijg je schadelijke wachttijden in beeld? In hoeverre is er sprake van capaciteitsproblemen en in hoeverre gaat het om organisatieproblemen? En wat zijn de oplossingsrichtingen hierbij? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een scala aan methoden die we kunnen inzetten, zoals klantreizen, het ontwikkelen van profielen en persona’s, reis van de professional, (zorg)logistieke analyse, rekenen en voorspellen (hoe kunnen doorlooptijden worden verkort?).

Even sparren?

Nu al vragen? Neem van vooral contact op met onze adviseurs om vrijblijvend op afstand (telefonisch of via andere digitale media) te sparren.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Maarten Batterink