Menu
Domeinen en competenties

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Domeinen

Jeugd

De afgelopen jaren zijn veel veranderingen doorgevoerd zoals een nieuw jeugdstelsel en passend onderwijs. De doelen zijn helder, maar hoe bereik je ze?

Lees meer

GGZ

Veel maatschappelijke vraagstukken hebben een relatie met onze mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Tegelijkertijd lijkt normalisering in de maatschappij de standaard. Hoe ga je om met dit dilemma?

Lees meer

Ouderen

Vergrijzing speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. De ouderen van nu zijn anders dan de ouderen van toen. Zo ontstaan er vragen over wonen, eenzaamheid en zorg thuis en in de buurt.

Lees meer

Mensen met een beperking

Een inclusieve samenleving vraagt dat mensen met een beperking gewoon meedoen in onze maatschappij. Vaak gaat dat goed, maar het kan nog beter. Laten we samen kijken hoe.

Lees meer

Zorg & Veiligheid

Een veilige samenleving vraagt ook om de juist zorg om veiligheidsproblemen en criminaliteit te voorkomen. Nauwe samenwerking tussen organisaties in de keten is daarbij een vereiste. Maar dat vraagt wel wat.

Lees meer

Justitie & Veiligheid

Recht en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen in onze samenleving. De stelsels op dit terrein blijven zich vernieuwen. Wij helpen organisaties om daarop effectief in te spelen.

Lees meer

Inburgering & Integratie

De implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel is in volle gang en dat vraagt veel van gemeentes, taalaanbieders en inburgeraars. Significant Public kan ondersteunen bij het uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen van het inburgeringsbeleid.

Lees meer

Maatschappelijke ondersteuning

De participatiemaatschappij is nog niet af. Hoe kunnen we dit stelsel beter laten functioneren?

Lees meer

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wzd is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Deze nieuwe wetten hebben als doel om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt van deze wet is dan ook: ‘Nee, tenzij’. Onder strikte voorwaarden die beschreven staan in de wet, kan onvrijwillige zorg worden geboden aan cliënten in zowel een intramurale als een ambulante setting.

Lees meer

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. Naar schatting worden jaarlijks ministens 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Om dit geweld aan te pakken en de veiligheid in de betrokkenen systemen terug te brengen is een gezamenlijke aanpak van partners uit het sociaal domein, de (jeugd)zorg en de strafrechtsketen nodig.

Lees meer

Rechtsbijstand

Wij leven in een rechtstaat en de gelijke toegang tot het recht is een kernwaarde die wij koesteren. Alle mensen in ons land hebben recht op informatie, advies, begeleiding bij onderhandeling, rechtsbijstand en de uitspraak van een neutrale rechterlijke instantie. Dit is geborgd in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand.

Lees meer

Competenties

Sturing & Bekostiging

Wij ondersteunen organisaties op diverse domeinen met het beantwoorden van vraagstukken op het gebied van sturing op kwaliteit, toegankelijkheid en geld.

Lees meer

Veranderkunde

Wij begeleiden veranderingen in het publieke domein op allerlei niveaus. Hoe kunnen we jouw organisatie verder helpen?

Lees meer

Actieonderzoek

We gaan bij organisaties aan de slag met actieonderzoek en werken met professionals aan een betere samenleving.

Lees meer

Procesmanagement

Er is altijd winst te behalen uit het optimaliseren van procesmanagement. We hebben daar tal van methoden voor. Een effectieve uitvoering en klantgerichte benadering is de sleutel tot succes bij organisaties.

Lees meer

Beleidsonderzoek & Impactanalyse

We voeren al geruime tijd kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit in het publieke domein. We scheiden daarbij altijd feiten van meningen, maar verliezen percepties niet uit het oog.

Lees meer

Klantreis

Wij helpen organisaties in diverse domeinen om hun dienstverlening praktisch klantgedreven te maken. Dit doen wij altijd met de personen zelf (de patiënt, cliënt of inwoner). Maatschappelijke verandering start immers vanuit de praktijk die de klant ervaart.

Lees meer