Menu
Significant-42_Desktop_2000x655
Cases

Wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg heeft het terugdringen van wachtlijsten prioriteit. Gemeenten en jeugdhulpregio’s worden al jaren geconfronteerd met deze weerbarstige uitdaging. Wat kunnen gemeenten doen om hierop grip te krijgen en te zorgen dat jeugdigen tijdig passende zorg krijgen? Het oplossen van wachtlijsten begint ons inziens met het inzichtelijk maken van het probleem op regionaal niveau door data te verzamelen over het (logistieke) proces van ondersteuning en zorg.

De urgentie van het vraagstuk is duidelijk. Wachttijden kunnen al snel schadelijke gevolgen hebben, zowel zorginhoudelijk als financieel. Jeugdigen krijgen niet op tijd de hulp die ze nodig hebben. Hierdoor verergert mogelijk de problematiek en kunnen crisissituaties ontstaan. Nu door de coronacrisis een deel van de jeugdigen tijdelijk geen, minder of in aangepaste vorm zorg krijgt, is het onderwerp alleen maar urgenter geworden.

De wachtlijstproblematiek kent vele facetten en we zien dat gemeenten en regio’s het lastig vinden een oplossing te vinden. Wachtlijsten vormen een ketenvraagstuk. De partijen in de keten – met de gemeente als regisseur – staan gezamenlijk aan de lat voor een goede in-, door- en uitstroom tussen basiszorg en specialistische jeugdzorg die op elkaar is afgestemd.

In de aansluiting tussen basiszorg en specialistische zorg en de verschillende momenten van op- en afschalen zijn er verschillende verstoppingen. We zien echter dat er nog onvoldoende data is over de verstoppingen in het (logistieke) proces van ondersteuning en zorg. Het is daarom van belang om de informatiepositie te versterken. Deze versterkte informatiepositie vormt wat ons betreft een startpunt voor het komen tot de juiste interventies en wijze van sturing.

Ons advies

Begin met het structureel verzamelen van data over de verstoppingen in het (logistieke) proces van ondersteuning en zorg. Met data over de grootte en aard van de verstopping (tussen zorgaanbieders of binnen zorgaanbieders) is het mogelijk om de grondoorzaken van de wachtlijstproblematiek en oplossingen hiervoor te vinden. Een belangrijk startpunt hierin is het komen tot eenduidige definities over wachttijden en wachtenden.

Ons advies is om deze data op regionaal niveau te verzamelen, de data weer te geven in een clickable dashboard en op regionaal niveau interventies te formuleren en de sturing in te richten. Het adresseren van de verstoppingen en knelpunten in het (logistieke) proces van ondersteuning en zorg vraagt immers om een gezamenlijke aanpak op regionaal niveau. Hierbij heeft de gemeente een regisserende rol.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut