Menu
Significant-25_Desktop_2000x655
Cases

Tariefonderbouwing in het sociaal domein

Tarieven zijn binnen het sociaal domein voor zowel aanbieders als gemeenten een belangrijk onderdeel van inkoopafspraken en verdienen dus een goede onderbouwing. Deze onderbouwing is ook nodig voor het vaststellen van een reële prijs, die voor Wmo-dienstverlening is vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015. Een vergelijkbare AMvB wordt vanaf 1 april 2021 ook voor de Jeugdhulp van kracht. Wij kunnen je helpen met de onderbouwing van het tarief.

Uit onze ervaring weten we dat een ‘objectieve kostprijs’ niet bestaat, omdat de kostenopbouw bij elke aanbieder anders is. Wij gaan daarom uit van een bandbreedte voor de diverse kostprijscomponenten (salariskosten, overhead, groepsgrootte etc). Over deze componenten zijn openbare benchmarkrapportages beschikbaar en wij hebben zelf uit eerdere onderzoeken gevalideerde informatie verkregen en hieruit een database met benchmarkgegevens opgebouwd. Door gebruik te maken van deze bronnen kan een tariefbesluit worden onderbouwd en worden onnodige administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders voorkomen.

Onafhankelijke rol met de juiste kennis en expertise

Wij helpen gemeenten om met alle beschikbare data kostprijzen te duiden en een daarop gebaseerd voorstel te consulteren met aanbieders. Vanuit onze expertise en onafhankelijkheid kunnen we daarin diverse rollen invullen: verzameling van kostprijsgegevens bij aanbieders (indien gewenst), het duiden en analyseren van de verschillende bronnen en het begeleiden van het consultatieproces. Ook is het mogelijk dat wij alleen de ‘quality assurance’ doen bij door de gemeente uitgevoerde analyses en het consultatieproces. Onze rol kan dus verschillen van het uitvoeren van een kostenonderzoek (kostprijsonderzoek), tot procesbegeleiding of second opinion. Omdat we daarnaast ook inkoop- en aanbestedingsexpertise in huis hebben, kunnen we je ook op dat vlak ondersteunen.

Meer informatie?

In elk van deze rollen werken we nauw samen met de gemeente. We ontlasten gemeenten met technische expertise die nodig is voor een tariefonderbouwing. Wil je advies over de onderbouwing van uw tarieven of meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Jaap Meijer