Menu
Significant-36_Desktop_2000x655
Cases

Opgavegerichte bekostiging, sturing en verantwoording

De maatschappij vraagt steeds vaker maatwerk van publieke uitvoeringsorganisaties. Maar hoe stimuleer je dat en hoe faciliteer je dat met een passende invulling van de bekostiging en sturing? En niet te vergeten met een passende, inhoudsrijke en waarde-gedreven verantwoording. Veel uitvoeringsorganisaties werken immers op basis van productiebekostiging (‘p x q’), sommige met resultaat-bekostiging of weer andere nog op basis lumpsumbekostiging. Dit kan zowel voor de financier als voor de uitvoerende organisatie ongewenste situaties en een vervelende onderlinge dynamiek veroorzaken.

Wij geloven dat de toenemende vraag naar maatwerk bij uitvoeringsorganisaties een andere kijk op de bekostiging van en sturing op uitvoeringsorganisaties vraagt. Door de opgave van de organisatie centraal te zetten en (het liefst meerjarig) financiële rust te organiseren, ontstaat er ruimte voor de professional om te doen wat nodig is (meer/minder, regulier/anders, et cetera). Ook kan een innovatiegericht klimaat ontstaan door anders werken te stimuleren en hiervan te leren. Significant Public heeft een nieuw bekostigings- en sturingsmodel ontwikkeld: opgavegerichte bekostiging. Dit model hebben wij in twee opdrachten voor het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkeld (voor Stichting Halt en voor de reclassering). Overigens is een model maar een model; uiteindelijk werkt het alleen als er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, de kaders helder zijn en (telkens weer) het goede gesprek wordt gevoerd. Hier zijn ze op dit moment hard aan het oefenen in de praktijk.

Bij de inrichting van het model hebben wij gebruik gemaakt van de volgende aanpak:

  1. Definiëren gezamenlijke (maatschappelijke) opgave van de uitvoeringsorganisatie;
  2. Bepalen ontwerpprincipes van de bekostiging;
  3. Bepalen van de gesprekscyclus voor de begroting en externe verantwoording;
  4. Prestatie-indicatoren en benodigde (sturings)informatie;
  5. Simuleren van scenario’s bekostigings- en sturingssystematiek.

Situatieschets 3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) bekostigt de drie reclasseringsorganisaties (hierna: 3RO) in de vorm van een subsidierelatie (jaarlijks in totaal € 240 miljoen) voor haar kerntaken (advies, taakstraf en toezicht) met deels productiebekostiging (P*Q) en deels lumpsumbekostiging. Door allerlei ontwikkelingen in de justitieketen en de 3RO sluit de huidige bekostiging van deze kerntaken niet meer goed aan op de werkzaamheden van de 3RO. De werkzaamheden van 3RO vragen nu en in de toekomst meer maatwerk en ruimte voor de professional om te doen wat nodig is (en na te laten wat niet nodig is). Daarnaast bestond bij beide partijen op bestuurlijk niveau behoefte aan rust in de financieringsrelatie en behoefte aan mogelijkheden om te sturen op kwaliteit van de kernactiviteiten van 3RO door JenV.

Wij hebben hiervoor samen met beide partijen op verschillende niveaus (bestuurlijk, beleid en financiën & control) een nieuw bekostigings- en verantwoordingsmodel ontworpen. De basis is een productiebekostiging voor de drie kerntaken waar binnen een bandbreedte van de geleverde productie geen afrekening plaatsvindt en geen schotten gelden: opgavegerichte bekostiging. Daarnaast hebben wij met elkaar KPI’s vastgesteld waarmee JenV meer inzicht krijgt in en grip krijgt op de geleverde kwaliteit van de 3RO. Dit model hebben wij in een rapport en simulatiemodel nader uitgewerkt.

Vragen

Heeft u een vergelijkbare situatie en/of te maken met een bekostigings- of sturingsvraagstuk, neem dan contact op met Coby Peeters of Marcus Vander Velpen.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Coby Peeters