Menu
Significant-4_Desktop_2000x655
Cases

Kortere doorlooptijden voor de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND) kampt op onderdelen al drie jaar met lange doorlooptijden en forse wachtlijsten. Welke maatregelen kan de IND nemen om die doorlooptijden te verkorten en de wachtlijsten terug te dringen? Significant Public dook in dit lastige vraagstuk en zocht dit grondig uit.

Al sinds 2017 heeft de IND te maken met oplopende doorlooptijden en dito werkvoorraden bij het beoordelen van asielaanvragen in spoor 4. Spoor 4 bestaat uit de zogenaamde achtdaagse Algemene Asielprocedure en de Verlengde Asielprocedure. Belangrijke oorzaken van de oplopende doorlooptijden zijn bijvoorbeeld de uitzonderlijke hoge instroom in 2015-2016 en een stijging van het aantal minder evident kansrijke aanvragen waardoor de IND langer bezig is met beslissen.

Vervelende gevolgen

Ondanks het feit dat de IND de vergroting van de besliscapaciteit al eerder in gang heeft gezet, worden besluiten over asielaanvragen in spoor 4 in toenemende mate buiten de wettelijke termijnen genomen. Dit heeft voor alle betrokkenen vervelende gevolgen. Asielzoekers blijven op deze manier immers (te) lang in onzekerheid en er wordt een groot beslag gelegd op de beschikbare opvangcapaciteit. Bovendien wordt de IND hierdoor ook steeds vaker geconfronteerd met ingebrekestellingen en dus verplicht tot het betalen van (grote) dwangsommen. Het terugbrengen van de doorlooptijden tot binnen de wettelijke termijnen is daarom een topprioriteit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is haast geboden bij dit onderwerp.

Grondige analyse

Significant Public bracht daarom in korte tijd in kaart welke maatregelen de IND kan nemen om de gewenste reductie van de doorlooptijden en wachtlijsten te realiseren. Wij hebben in een participatieve aanpak met medewerkers en managers uit de uitvoering een grondige analyse uitgevoerd naar de uitvoeringsprocessen en de interne sturing daarop. Ook voerden wij een kwantitatieve analyse uit van specifieke karakteristieken van de asielaanvragen en hun afhandeling, zoals nationaliteit en leeftijd. Dankzij de intensieve en coöperatieve medewerking van de IND leverde dit onderzoek een set van concrete maatregelen op die de IND op de korte en middellange termijn kan nemen om de doorlooptijden te verkorten.

Aanbevelingen overgenomen

De staatsecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid – mevrouw Broekers-Knol – heeft onze aanbevelingen in haar brief aan de Tweede Kamer overgenomen. Ook heeft ze alvast de eerste acties in gang gezet om deze te realiseren. Meer weten over ons onderzoek en de aanbevelingen? Klik hier voor de link naar de brief aan de Tweede Kamer en onze rapportage.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut