Menu
Significant 62 Desktop 2000x655
Cases

Expertiseteam adviseert VNG over zorgvuldige overgang naar nieuw verdeelmodel Beschermd Wonen

De commissie Toekomst Beschermd Wonen kwam in 2015 met het advies om mensen die beschermd wonen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van dit advies was de ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel van de financiële middelen over alle gemeenten. Maar hoe?

Naar aanleiding van de voorlopige uitkomsten van een mogelijk verdeling van middelen over alle gemeenten in het voorjaar van 2019, ontstonden er bij gemeenten veel vragen en zorgen. De VNG besloot om een Expertiseteam op te richten om het bestuur te adviseren over een zorgvuldig overgangsproces. Dit team bestond uit wethouders, wetenschappers en cliëntvertegenwoordigers. Significant Public ondersteunde het Expertiseteam bij zijn werkzaamheden.

Vraag centraal zetten

De nieuwe verdeelsystematiek moet bijdragen aan het beter afstemmen van de ‘vraag’ (verdeling op basis van objectieve criteria) op het ‘aanbod’ (historisch gegroeide verdeling) van voorzieningen. Nu domineert in de praktijk vaak nog het aanbod boven de vraag. Daardoor zijn er centrumgemeenten met veel voorzieningen en centrumgemeenten met weinig voorzieningen. Bovendien zijn er voor de overige gemeenten in de regel weinig prikkels om preventieve maatregelen te treffen om te voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van voorzieningen. Ook worden deze gemeentes nauwelijks gestimuleerd om zelf bewoners te huisvesten volgens (alternatieve) vormen van beschermd of beschut wonen. Sommige gemeenten zetten hier al wel op in, maar ze beschikken in de huidige situatie niet zelf over de bijpassende middelen omdat deze alleen bij centrumgemeenten terecht komen.

Concreet advies

In twee maanden tijd heeft het Expertiseteam gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van cliënten, branche-organisaties en gemeenten over de mogelijke kansen en risico’s van deze verandering. Vervolgens heeft zij deze informatie verwerkt in een advies aan het VNG Bestuur. Dit bestuur heeft het advies volledig overgenomen en ingebracht in het Bestuurlijk Overleg met het Rijk. Het resultaat is een akkoord tussen Rijk en gemeenten over de voorwaarden voor een zorgvuldige overgang.

Het advies bestaat uit tien bouwstenen met concrete uitgangspunten. Denk aan het toekomstbeeld voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, een ingroeipad voor herverdeling van middelen, verplichte regionale samenwerking, afspraken over voldoende woonruimte en zorg in de wijk. Ook is voorzien in een periodieke evaluatie en een Taskforce die de ontwikkeling aanjaagt en monitort. Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek per 2021 in werking treedt.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Patrick Tazelaar