Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Cases

Een betere bescherming van privacy van slachtoffers in het strafproces

Het weglaten van adresgegevens van het slachtoffer uit het proces-verbaal van aangifte kan als maatregel leiden tot een betere bescherming van de privacy van slachtoffers in het strafproces. Maar wat zijn de gevolgen van deze maatregel voor de werkprocessen van de betrokken ketenpartners en belanghebbenden? Significant Public heeft samen met de ketenpartners deze gevolgen door middel van processimulaties in kaart gebracht.

De privacy van het slachtoffer in het strafproces heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Toch wordt deze nog niet altijd voldoende beschermd. De adresgegevens van het slachtoffer worden standaard nog om administratieve redenen opgenomen in het proces-verbaal van aangifte, een stuk in het strafdossier dat de verdachte kan inzien. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet het weglaten van adresgegevens uit het proces-verbaal van aangifte daarom als een belangrijk stap in een betere privacybescherming van slachtoffers.

Processimulatie vanuit het ketenperspectief

Hoe breng je de gevolgen van een maatregel op de werkprocessen op allerlei ketenpartners in beeld? Een processimulatie vanuit het ketenperspectief is hiervoor een passend instrument gebleken. Samen met de ketenpartners en belanghebbenden (de politie, het Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland, Strafrechtadvocatuur en Slachtofferadvocatuur) is het hele strafproces in beeld gebracht en besproken. In een aantal processimulaties zijn alle processtappen binnen het strafproces doorlopen. Het gesprek op ketenniveau stond hierbij centraal.

Een grondige analyse

Met de processimulaties is een grondige analyse mogelijk van de gevolgen van de maatregel. Per stap is gekeken naar de gevolgen, oplossingen en benodigde implementatie-inspanningen. Ook was er aandacht voor de risico’s voor de verdachte, slachtoffer en procedurele waarborgen. Door het gesprek op ketenniveau te voeren is niet alleen inzichtelijk geworden wat de gevolgen zijn voor elke ketenpartner afzonderlijk, maar ook in de samenwerking tussen ketenpartners.

Het resultaat? De processimulaties hebben inzicht gegeven in de verschillende momenten in het strafproces waarop ketenpartners de adresgegevens uit het proces-verbaal van aangifte raadplegen voor diverse doeleinden. Daaruit volgt een duidelijk overzicht van de gevolgen per ketenpartner, de oplossingen hiervoor en de implementatie-inspanningen die dit van de verschillende organisaties vergt.

Gebruik van een innovatieve tool

Voor het in kaart brengen en bespreken van het strafproces hebben wij gebruik gemaakt van de tool ‘Engage Proces Modeler’. Met deze tool is het mogelijk om op een overzichtelijke manier real-time processtappen in kaart te brengen en direct digitaal de input van aanwezigen zichtbaar vast te leggen. Deze tool is ook tijdens online workshops erg geschikt! Benieuwd of de aanpak van processimulaties of het gebruik van de tool ‘Engage Proces Modeler’ ook voor jou traject behulpzaam kan zijn? Neem contact met ons op.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut